การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Centent Center) ด้วย AIT-VE Model ของโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

       1.ACCOUNTABILITY : ผู้บริหาร และ ครู รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผู้บริหาร และ ครู รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและลดการเลื่อนล้ำทางการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้ใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล (OBEC Content Center)       2.INTENTIAL CONTENT : ครูผู้สอนเตรียมหาเนื้อแผนการสอนครูผู้สอนเตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อทำแผนการสอนโดยใช้สื่อการสอนจากระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน       3.TECHNOLOGY : การนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน      4. VARIETY : การจัดประการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายการจัดประการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีความหลากหลายและน่าสนใจสำหรับนักเรียน โดยส่งเสริมให้ครูเลือกใช้สื่อจากระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ซึ่งมีสื่อการสอนที่หลากหลายจำนวน 8 ประเภท คือ 1) หนังสือ 2) วีดีโอ 3) […]

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน

    วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน โดยมี ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์ พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) เข้ารับพระราชทานรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อนำสารานุกรมดังกล่าวมาใช้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้ จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์ พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัน No Gift Policy เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งราชการ

รมว.ศธ.มอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 19 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการกพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขตทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี   พลตำรวจเอก […]

ครู

นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง ครูชำนาญการพิเศษ นางรุ่งฤดี     แคล้วคลาด ครูชำนาญการพิเศษ นางวัชรีภรณ์ ธนะกูลบริภัณฑ์ ครูชำนาญการ นายอาทิตย์     บุรุษภักดี ครูชำนาญการ นางรัตติยา      พรมตุ้ย ครู นางสาวภนิดา  คงสิบ ครู นายภาณุวัฒน์  ส่องสว่าง ครู นางสาววาขนิษฐา  แก้วการ ครู นางสาวฐิตินันท์  ปราบพยัคฆา ครู นางสาวพจนีย์ ดิเจริญ ครูผู้ช่วย นางสาวนพวรรณ  ศรีบานชื่น ครูผู้ช่วย นางสาวจันทิรา  ย่านสากล ครูผู้ช่วย     นางสาวกนกกาญจน์  แซ่ตั๊น ครูธุรการ