โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ข้อมูลสถานศึกษา

Previous slide
Next slide

"โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ ทักษะทางภาษา ก้าวทันเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมด้านการกีฬาและน้อมนำศาสตร์ พระราชาบนพื้นฐานความพอเพียง

ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์ พงษาปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

สาระน่ารู้

สื่อประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) ชาแนล

วารสารโรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

Previous slide
Next slide

Social media