โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

คณะผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์ พงษาปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

คณะผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

นางสาวขนิษฐา แก้วการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวัชรีภรณ์ ธนะกูลบริภัณฑ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางรัตติยา พรมตุ้ย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางรัตติยา พรมตุ้ย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวฐิตินันท์ ปราบพยัคฆา

ครู

นางสาวพจนีย์ ดิเจริญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวนพวรรณ ศรีบานชื่น

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิรา ย่านสากล

ครูผู้ช่วย

อธิป ทองปาน

ครูผู้ช่วย

อัครเดช พงศิริวิลัย

ครูผู้ช่วย

กมลรัตน์ เทศแจ่ม

ครูผู้ช่วย

ประภาพรรณ วันวิเศษ

ครูผู้ช่วย