โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

แผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน2566-2570โรงเรียนบ้านป่าแดง

สารบัญ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน2566-2570

ส่วนที่ ๒ นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์SWOT

ส่วนที่ ๔ ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

แบบประเมินswot2566