โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

“ สามคฺคี วุฑฺฒิ สาธิกา ” ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสำเร็จ”

วิสัยทัศน์


โรงเรียนบ้านป่าแดง เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะทางภาษา ก้าวทันเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมด้านการกีฬาและน้อมนำศาสตร์พระราชาบนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ


1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล                                                                                                    2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล                                    3.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา                                                                                4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    พอเพียง                                                                                                                                                                                                5.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                                         6.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับชั้น                                            7.ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา                                8.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                9.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ                                                                          10.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                                                              11.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนให้ชัดเจน                                                                                                                      12.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 3. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทยปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับชั้น
 7. สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของนักเรียน ครู และชุมชน
 8. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
 10. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 11. นักเรียนมีอัตลักษณ์ สถานศึกษามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
 12. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21

สีประจำโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPADANG
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1020080103
รหัส Smis 8 หลัก : 20010069
รหัส Obec 6 หลัก : 080103
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านป่าแดง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2501
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น : 18 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
โทรศัพท์ : 038168043
โทรสาร : 038168043
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อีเมล์ :
เว็บไซด์ : banpadang.ac.th
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
อปท. : หนองอิรุณ
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. : 46 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ : 26 กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:34:18 น.)
แผนที่ตั้งพิกัดโรงเรียน
แผนที่บน Google Map 13.262139871115558,101.30235135555267