โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

แรกก่อตั้งโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)  สร้างขึ้นในท้องที่หมู่ 2 ตำบลคลองพลู เขตติดต่อ หมู่ที่  9  ตำบลหนองอิรุณ  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ต่อมาในปี พ.ศ.2506  ได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอิรุณ (ที่ตั้งปัจจุบัน) โดยมีนายไชย  จึงประเสริฐ  เป็นผู้มอบที่ดินและค่าปลูกสร้างอาคารเรียนร่วมกับเงินสมทบจากกระทรวง ศึกษาธิการซึ่งเป็น อาคารไม้ 1 หลัง  จำนวน  5 ห้องเรียน  ให้เป็นสถานที่ที่บุตรหลานในชุมชนบ้านป่าแดงและใกล้เคียงได้เข้าเรียนเมื่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2507  โดยมีรายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) มีอาคารเรียนถาวรจำนวน 3 หลัง รวม 23 ห้องเรียน และอาคารประกอบเช่น อาคารเอนกประสงค์ อาคารห้องสมุด โรงอาหาร เป็นต้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน

นายไชย  จึงประเสริฐ

นางล้วน  จึงประเสริฐ