โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
10
9
19
1
อนุบาล 3
9
18
27
1
รวม อนุบาล
19
27
46
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
17
15
32
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
14
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
14
12
26
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
11
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
13
14
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
10
10
20
1
รวมประถม
72
76
148
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
16
11
21
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
13
17
30
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
16
10
26
1
รวมมัธยมต้น
45
38
83
3
รวมทั้งหมด
136
141
277
11