ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ข่าว

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Centent Center) ด้วย AIT-VE Model ของโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

       1.ACCOUNTABILITY : ผู้บริหาร และ ครู รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้บริหาร และ ครู รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและลดการเลื่อนล้ำทางการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้ใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล (OBEC Content Center)
       2.INTENTIAL CONTENT : ครูผู้สอนเตรียมหาเนื้อแผนการสอนครูผู้สอนเตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อทำแผนการสอนโดยใช้สื่อการสอนจากระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
       3.TECHNOLOGY : การนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
      4. VARIETY : การจัดประการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายการจัดประการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีความหลากหลายและน่าสนใจสำหรับนักเรียน โดยส่งเสริมให้ครูเลือกใช้สื่อจากระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ซึ่งมีสื่อการสอนที่หลากหลายจำนวน 8 ประเภท คือ 1) หนังสือ 2) วีดีโอ 3) รูปภาพ 4) เสียง 5) แอปพลิเคชัน 6) ข้อสอบมา 7) เทมเพลต และ 8) มัลติมีเดีย
     5.EVALUATION : การประเมินผล ติดตาม
การประเมินผล ติดตาม โดยดำเนินการ นิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

 

 

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Centent Center) ด้วย AIT-VE Model ของโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

       1.ACCOUNTABILITY : ผู้บริหาร และ ครู รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผู้บริหาร และ

ดูเพิ่มเติม »

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน

    วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ดูเพิ่มเติม »

รมว.ศธ.มอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 19 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่กำลังหางานทำ สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่กำลังหางานทำ สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา “ไทยมีงานทำ”

ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์ พงษาปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน